Avís legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONDICIONS DE NAVEGACIÓ

Denominació Social: Olga Martínez Mera
NIF: 040301300X
Domicili Social: Carrer Mas Abric 3, 17242 Quart
Email: laparadetadelolga@gmail.com
Telèfon: +34 669 266 676

En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests, així com qualsevol altra normativa aplicable en matèria de Protecció de Dades, els facilitem informació ampliada en la present Política de Privacitat. Informem a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests podran ser incorporats al fitxer titularitat de Olga Martínez Mera, amb la finalitat de realitzar la gestió i el manteniment de les nostres relacions amb vostè, rebre informació sobre les nostres activitats i serveis, així com per a la realització d’estudis de mercat o estadístics.

Els usuaris, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractats per part de Olga Martínez Mera per a realitzar les següents finalitats:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, telèfon, missatgeria instantània, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials o informatives. Aquestes comunicacions seran relacionades sobre serveis oferts per Olga Martínez Mera, així com per part dels col·laboradors o partners amb els quals aquest hagués aconseguit algun acord de promoció comercial o relació entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part de Olga Martínez Mera i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de Olga Martínez Mera.

Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la disposició de l’usuari en Olga Martínez Mera.

Olga Martínez Mera informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Mitjançant l’emplenament i enviament del corresponent formulari d’aquesta web, l’usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de Olga Martínez Mera. En cas que vostè inclogui en el formulari d’aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de terceres persones deurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-lo dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.

Olga Martínez Mera garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, modificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, al costat d’una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:

Email: laparadetadelolga@gmail.com
Correu Postal: Carrer Mas Abric 3, 17242 Quart

De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: laparadetadelolga@gmail.com

Olga Martínez Mera ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

SEGURETAT

Olga Martínez Mera, així com els partners tecnològics amb els quals treballa i ofereix els seus serveis, utilitza tècniques de seguretat de la informació comunament acceptada en la indústria digital, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics. Tot això a fi d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de Olga Martínez Mera l’ús que l’usuari pugui dur a terme sobre aquest tema, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat, es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de l’Olga Martínez Mera.

Mitjançant la visita a aquesta web o mitjançant l’adquisició d’un servei, Olga Martínez Mera no confereix a l’usuari ni a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquest, reservant-se Olga Martínez Mera tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular d’aquests, de manera que l’usuari i/o client no podrà posar a la disposició de terceres persones aquests continguts.

Olga Martínez Mera ha obtingut la informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, Olga Martínez Mera no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho fos. Olga Martínez Mera declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en les pàgines d’aquesta web.

Olga Martínez Mera es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. En cap cas Olga Martínez Mera assumeix cap responsabilitat a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

Ni Olga Martínez Mera, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol mena de perjudici, pèrdues, reclamacions de cap mena, tant si procedeixen, directa o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o un altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

Olga Martínez Mera no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc exclusiu de l’usuari. Olga Martínez Mera no recomana ni garanteix cap de la/s informació/és obtinguda/s per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la web de Olga Martínez Mera com en accedir a la informació d’altres webs des d’aquesta.

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola. Renunciant expressament les parts al fur que els correspongui i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONDICIONS DE NAVEGACIÓ

Olga Martínez Mera es reserva la possibilitat de modificar la Política de privacitat i condicions de navegació per a adequar-la a la legislació i jurisprudència vigent a cada moment.